archieven.jpg

Steun het behoud van muzikaal erfgoed

Online doneren

De collecties van het Nederlands Muziek Instituut zijn oorspronkelijk bijeengebracht door de inspanningen van enkele buitengewone particuliere verzamelaars. Sinds 1935 heeft de Gemeente Den Haag de hoofdverantwoordelijkheid op zich genomen voor behoud en uitbreiding van deze collecties. Het Ministerie van OC&W heeft het nationaal belang van de collecties onderkend en jarenlang in de instandhouding hiervan geparticipeerd.

In 2011 heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om het cultureel leven in hoofdzaak afhankelijk te maken van particulier initiatief. Deze terugtrekkende beweging van de overheid heeft voor het NMI, net als voor zoveel andere instellingen, tot gevolg dat gezocht moet worden naar alternatieve bronnen van inkomsten.

ANBI en de nieuwe Geefwet
Het NMI heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De nieuwe Geefwet bevat een aantal maatregelen die giften aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling extra aantrekkelijk maken.

Voor particuliere gevers geldt, dat bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gedane gift aftrekbaar is. Deze verhoogde aftrek is van toepassing op een maximum aan giften van € 5000. Voor giften hoger dan € 5.000 is dus de aftrek van 100% van toepassing.

Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

Periodieke giften zijn zonder drempel en maximum aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

BV's, NV's, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan een ANBI aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De niet-aftrekbare drempel van € 227 is komen te vervallen. Het totaal aan aftrekbare giften mag in plaats van 10% nu maximaal 50% van de winst bedragen, maar moet wel onder de € 100.000 blijven. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 150 % van het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.

Meer informatie over aftrekbaarheid van giften aan een ANBI op de website van de Belastingdienst.

Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: notaris.nl.

Contact
Wilt u meer weten over het NMI, de mogelijkheden de instandhouding van muzikaal erfgoed te steunen, of de financiële regelingen, dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met de directeur, Frits Zwart. Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk voor uw betrokkenheid en steun!

tel. 070-3140700
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (t.a.v. F.W. Zwart)

Bankrelatie:
ABN-AMRO (Deutsche Bank), Den Haag
Bankrekeningnummer: 51.64.83.994
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL89ABNA0516483994