Publicaties

Nederlandse pianisten: Meesters uit de 19de en 20ste eeuw

Nederlandse PianistenAuteur: Margaret Krill
144 pagina's, Miniaturenreeks, Bekking & Blitz, 2010

In het boekje wordt een globaal overzicht gegeven van de carrières van 26 Nederlandse pianisten, die leefden tussen grofweg 1800 en 2000. De meeste pianisten waren toentertijd (wereld-)beroemd, maar zijn tegenwoordig vaak in de vergetelheid geraakt. Het boekje is daarom tevens bedoeld als een klein eerherstel van deze pianisten, waarvan we tegenwoordig nauwelijks meer weten hoe mooi en groots hun carrière was. De archieven van het NMI in Den Haag hebben als bron gediend voor dit boekje.

Ter completering bracht het NMI een cd uit met historische opnamen van enkele pianisten die in het boekje besproken worden.

niet meer verkrijgbaar
Soort publicatie

Eduard Nieland - Jan Nieland en zijn broers Herman en Gerard

Een muzikale familie in de 20ste eeuw

Nieland boekjeDeze brochure werd uitgegeven ter gelegenheid van de studiedag gewijd aan Jan Nieland op 13 juni 2009 te Haarlem met bijdragen van Ton van Eck, Klaas Trapman en Wim Klaassen.

Tussen ongeveer 1998 en 2005 werkte dirigent en pedagoog Eduard Nieland (1940-2009) aan een studie over de musici Nieland: Jan Nieland Sr., Jan Nieland jr., Herman en (Eduards vader) Gerard Nieland. Het resultaat van deze studie heeft zijn neerslag gevonden in een cd-rom waarop Eduard Nieland het uitvoerige bronnenmateriaal bijeenbracht en doorzoekbaar maakte. Het NMI kreeg de vrije hand van Eduard Nieland om deze cd-rom voor uitgave toegankelijk te maken.

Recensies
- Kerk en muziekpdf maart/april 2013

Prijs: € 19.90 € 15.00
state with your order / bij bestelling vermelden: Jan Nieland en zijn broers
Bestellen
Soort publicatie

De oostenwind waait naar het westen

De componist Constant van de Wall klaagde dat Indische componisten in de muziekgeschiedenis niet werden opgemerkt of domweg werden overgeslagen. De oostenwind waait naar het westen haalt Indische componisten en Indische composities eindelijk uit de vergetelheid. Henk Mak van Dijk vertelt het fascinerende levensverhaal van componisten, die zich lieten inspireren door gamelan- en krontjongmuziek zoals Constant van de Wall, Paul Seelig, Linda Bandara, Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, Frans Wiemans, Theo Smit Sibinga en Fred Belloni. Frans Schreuder beschrijft in zijn bijdrage aan dit boek de ontwikkeling van het Europese muziekleven in Indië. De cd bij dit boek geeft unieke voorbeelden van muziek uit Indië in oude en nieuwe opnamen: gamelanmuziek, besproken door Jaap Kunst, historische opnamen van Constant van de Wall met zijn vrouw Maria, krontjong van Belloni en het orkest Eurasia, en opnamen van Renate Arends, zang en Henk Mak van Rijk, piano. Archiefmateriaal vormt de belangrijkste bron van informatie over Indische componisten en hun muziek, aangevuld met gesprekken met nazaten, materiaal afkomstig uit privécollecties en berichten uit de Nederlandse en Indische pers. Met de talloze foto's en afbeeldingen levert dit een uniek boek op over de verzonken wereld van de Indische componisten.

Soort publicatie

Achter de muziek aanIedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, onderzoeker…

Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor dit waardevolle erfgoed? Waarom bewaren we al dat erfgoed en hoe pakken we dat het best aan? En hoe kunnen we dit erfgoed ‘teruggeven’ aan en beter toegankelijk maken voor de samenleving zodat een groter maatschappelijk draagvlak ontstaat voor het in stand houden van dat erfgoed?

In de publicatie Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland geven diverse auteurs een antwoord op al deze vragen. In 34 bijdragen krijgt de lezer een overzicht van de verschillende actuele visies op muzikaal erfgoed en worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt het boek in een toegankelijk taal de basisprincipes van de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: de archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie. Tegelijk werpt Achter de muziek aan ook een blik op de toekomst om iedereen, van professionele (erfgoed)organisatie tot particuliere liefhebber, te inspireren tot een dynamische omgang met de sporen van ons muzikale verleden.

Dit boek kwam tot stand onder impuls van Resonant, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut.

Boekrecensies

 “Achter de muziek aan, een lijvige en rijkelijk geïllustreerde bundel, ambieert zowel een stand van zaken te schetsen als een opstap naar de toekomst te bieden. (...) Het resultaat is een baanbrekende publicatie die door haar interdisciplinariteit en veelzijdigheid - ook fenomonen als dans krijgen een plaats - de bakens voor een dynamische en geïntegreerde benadering van muzikaal erfgoed uitzet. (...) Een uitvoerige begrippenlijst en talrijke verwijzingen naar internationale vakliteratuur en naar websites van gespecialiseerde instanties en databanken maken van Achter de muziek aan een standaardwerk voor iedereen die, beroepsmatig of uit interesse, met muzikaal erfgoed in aanraking komt.”

Andreas Stynen in BVNG / ABHC, 2013

Soort publicatie