Organisatie

Geschiedenis

Muzikaal erfgoed

De collecties van het NMI nemen een centrale plaats in op het gebied van Nederlandse muzikaal erfgoed (bronnenmateriaal, waaronder veel muziekmanuscripten). Die collecties worden nu via de infrastructuur van het HGA verzameld, geconserveerd, geregistreerd en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Sedert 2016 is de collectie van het Nederlands Muziek Instituut ingebed in het Haags Gemeentearchief.

Geschiedenis van de collectie


Het Nederlands Muziek Instituut is het resultaat van het samengaan van drie belangrijke 'papieren' muziekcollecties in 2000: de muziekarchieven en de muziekbibliotheek van het Gemeentemuseum in Den Haag en de muziekdocumentatieverzameling van de stichting Musica Neerlandica.

De muziekbibliotheek is in eerste instantie bijeengebracht door de Haagse bankier Daniël François Scheurleer (1855-1927). Enkele jaren na zijn dood werd de bibliotheek samen met zijn verzameling muziekinstrumenten en een muziekiconografische collectie ondergebracht in het Gemeentemuseum in Den Haag, waar de eerste muziekconservator Dirk Balfoort (1886-1964) de collectionering van de muziekarchieven (vooral componistenarchieven) ter hand nam.

De violist Willem Noske (1918-1995) begon zijn verzameling 'Musica Neerlandica' nadat hij door toedoen van Balfoort geïnteresseerd was geraakt in de Nederlandse muziekgeschiedenis. In de loop van enkele tientallen jaren wist hij een groot aantal uitgaven van Nederlandse muziek en documentatie, vooral uit de periode 1850-1950, alsook een aantal muziekarchieven bijeen te brengen. Het NMI herbergt ook zijn belangrijke collectie vioolmuziek, de 'Casa del violino'.

Stichting Nederlands Muziek Instituut

De Stichting Nederlands Muziek Instituut is in 1999 opgericht. De collecties werden in december 2000 gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek. In 2006 werd het instituut 'verzelfstandigd', waarmee een eigen subsidierelatie met de Gemeente Den Haag werd aangegaan, en het los kwam van het Gemeentemuseum. Het ministerie van OC&W heeft het NMI in datzelfde jaar aangewezen als sectorinstituut voor het muziekerfgoed. Deze regeling is met ingang van januari 2013, met het in werking treden van de nieuwe culturele basisinfrastructuur (BIS), komen te vervallen. Het NMI ontvangt sedertdien geen steun meer van de rijksoverheid. Vanwege bezuinigingen werd ook de subsidie van de gemeente Den Haag in dat jaar verminderd. Het gevolg was dat het Nederlands Muziek Instituut toen niet meer als zelfstandig instituut kon blijven bestaan. Door samengaan met het Haags Gemeentearchief konden de collecties integraal behouden blijven. Het personeelsbestand is echter wel drastisch ingekrompen. De Stichting heeft vanaf 2016 haar rol als werkgever en collectiebeheerder beëindigd, maar bestaat nog wel als steunstichting.

Afbeelding

Labels

Bestuur en Comité van Aanbeveling

De Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft sedert 2016 geen eigen personeel meer in dienst en beheert ook geen collecties meer. De collecties van het NMI zijn integraal aan de Gemeente (Haags Gemeentearchief) Den Haag overgedragen. De stichting is blijven bestaan om als steunstichting voor de (voormalige) collecties van het NMI te kunnen fungeren en zich voor bijzondere projecten te kunnen inspannen. De dagelijkse zorg voor de collecties ligt evenwel bij het HGA.

Bestuur

Henk van der Meulen voorzitter
Marijke Reuvers penningmeester
Anthony Zielhorst lid
Frits Zwart directeur
 

Comité van Aanbeveling

Willem Breuker componist, musicus, orkestleider, overleden op 23 juli 2010
Janine Jansen violiste
David Porcelijn dirigent
Ed Spanjaard dirigent en pianist
prof. dr. Louis Grijp  onderzoeker Meertens Instituut, bijzonder hoogleraar Nederlandse liedcultuur in heden en verleden, Universiteit Utrecht, overleden op 9 januari 2016
prof. dr. Emile Wennekes hoogleraar Muziekgeschiedenis na 1800, Universiteit Utrecht

Labels

ANBI

De stichting het Nederlands Muziek Instituut heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de culturele sector.ANBI Logo

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven interessant is om culturele instellingen, zoals het NMI, financieel te ondersteunen. Op de pagina Belastingvoordeel vindt u meer informatie over de fiscale voordelen.

1. Naam instelling

Stichting Nederlands Muziek Instituut


2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 815835103
KvK Nummer: 27185339


3. Contactgegevens

Algemeen:
T 070 – 3533292 (F.W. Zwart)
E nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl
W www.nederlandsmuziekinstituut.nl

Bezoekadres:
Nederlands Muziek Instituut
Spui 70, 2511 BT Den Haag

Postadres:
Stg. Nederlands Muziek Instituut
Columbusstraat 87
2561 AC Den Haag


4. Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. behoud en bekendmaking van het Nederlands muzikaal erfgoed in de ruimste zin van het woord, maar vooral dat van het Nederlands Muziek Instituut, thans ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief;
  2. het helpen verwerven en conserveren van dragers van het muzikaal erfgoed voor de collectie van het Nederlands Muziek Instituut;
  3. het initiëren en bevorderen van onderzoek, publicaties en voorlichting en het (doen) verzorgen van muziekuitgaven, alsmede het organiseren van tentoonstellingen en muziekuitvoeringen en andere uitingen om de bekendheid van het erfgoed bij het Nederlands Muziek Instituut te vergroten;
  4. het samenwerken met andere (archiverende) instellingen op het gebied van de Nederlandse muziek.

5. Beleidsplan
Voor de periode 2017-2020 is een beleidsplan opgesteld:

6. Bestuurders

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en het bestuur gaat te werk volgens de richtlijnen van de code Cultural Governance.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

- Henk van der Meulen, voorzitter
- Mw. Marijke Reuvers, penningmeester/secretaris
- Anthony Zielhorst
- Frits Zwart is (onbezoldigd) directeur van de stichting


7. Beloningsbeleid

De bestuursleden van het Nederlands Muziek Instituut verrichten hun bestuurswerk om niet en kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren. Het NMI betaalt geen vacatiegelden.

8. Activiteiten en Jaarrekening

Sinds 2005 publiceert het Nederlands Muziek Instituut de jaarverslagen op de website.

Labels